Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Sklep internetowy umieszczony pod adresem sklep.protecti.pl jest platformą prowadzoną przez:

Comdrev.pl Spółka z o.o.
ul. Szczecińska 45
78-400 Szczecinek
sklep@protecti.pl
tel. +48 94 374 85 69


wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318611, NIP: 673-10-30-450, o kapitale zakładowym 50 000 zł

(dalej również jako ,,Spółka’’)

1. Realizacja zamówienia

 1. Klientem Sklepu Internetowego sklep.protecti.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także podmiot określony w art. 331§ 1 kodeksu cywilnego.
 2. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.protecti.pl. Klient po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DO KOSZYKA”, a następnie wybranie w Koszyku opcji dostawy, płatności, oraz potwierdzenie zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia, Comdrev.pl Spółka z o.o. przesyła na podany przez Klienta adres e-mail jego potwierdzenie. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2.
 4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w terminie:
  a) za pośrednictwem Poczty Polskiej (od momentu przyjęcia wysyłki przez dostawce 1-3 dni robocze)
  b) za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (od momentu przyjęcia wysyłki przez dostawce 1 dzień roboczy)
  c) za pośrednictwem usługi Paczkomaty 24 prowadzonej przez firmę InPost (od momentu przyjęcia wysyłki przez dostawce 1-2 dni robocze)
 5. Czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym produkcie i dotyczy tylko dni roboczych:
  a)    24h – od momentu złożenia zamówienia do godziny 14:00 do dostarczenia do punktu odbioru przesyłek DPD, Poczty Polskiej lub Paczkomatu
  b)    1-2 dni – od momentu złożenia zamówienia do godziny 14:00 do dostarczenia do punktu odbioru przesyłek DPD, Poczty Polskiej lub Paczkomatu
  c)    3-5 dni – od momentu złożenia zamówienia do godziny 14:00 do dostarczenia do punktu odbioru przesyłek DPD, Poczty Polskiej lub Paczkomatu

  6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Comdrev.pl Spółka z o.o. poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres
  e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 6. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Comdrev.pl Spółka z o.o. może zaproponować Klientowi:
  a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
  b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Comdrev.pl Spółka z o.o. będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

  8. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Comdrev.pl Spółka z o.o. ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.
 7. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym sklep.protecti.pl. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta;
 8. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 9. Do każdego zamówienia sprzedający dołącza dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego. Na życzenie klienta zamiast paragonu fiskalnego wystawiona może być faktura VAT.

UWAGA! Od 01.01.2020 r. funkcjonują nowe przepisy odnośnie wystawiania faktur na działalność gospodarczą: nie można wystawiać faktury do paragonu bez numeru NIP. Jeżeli klient życzy sobie otrzymać fakturę w terminie późniejszym, w momencie zakupu musi podać pełne dane firmy oraz nr NIP.

2. Ceny

1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego sklep.protecti.pl znajdujące się przy produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Na stronie znajdują się informacje o sugerowanych kosztach dostawy;

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego sklep.protecti.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

3. Modyfikacja zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Comdrev.pl Spółka z o.o wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.
Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Comdrev.pl Spółka z o.o. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w §8.

2. Zmiany w zamówieniach mogą być dokonywane bezpośrednio w Sklepie Internetowym sklep.protecti.pl lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta Comdrev.pl Spółka z o.o do momentu otrzymania przez Klienta drogą e-mailową informacji zmianie jego statusu na zrealizowany

4. Formy płatności

1. Płatności za zakupione przedmioty można dokonać:

a) gotówką przy odbiorze wysyłki z zamówieniem w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatu lub firmy kurierskiej.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego sklep.protecti.pl;

b) przelewem bankowym w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatu lub firmy kurierskiej. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy sklep.protecti.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.

 1. c) płatnością internetową on-line za pośrednictwem PayU w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatu lub firmy kurierskiej. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy sklep.protecti.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.

5. Warunki gwarancji

1.Wszystkie produkty sprzedawane przez Comdrev.pl Spółka z o.o. są objęte 24-miesięczną producenta lub dystrybutora.

6. Warunki reklamacji

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

2.  Comdrev.pl Spółka z o.o. w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

3. Spółka może wymagać dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów.

4. Wszystkie reklamowane towary należy odesłać na adres Centrum Dystrybucyjnego znajdującego w Szczecinku na adres Comdrev.pl Spółka z o.o., Szczecińska 45, 78-400 Szczecinek.

7. Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia pod warunkiem, że zamówione produkty nie zostały jeszcze wysłane kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub poprzez samodzielne anulowanie zamówienia na stronie protecti.pl

2. Klient, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym sklep.protecti.pl w zakresie działalności nie związanej z działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zamówienia każdy produkt, niezależnie od uprawnienia wskazanego w pkt 1 powyżej.

3. Stan zwracanego produktu nie może być pogorszony, co oznacza, że Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

4. Klient zwracający towar odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów na czas transportu w zakresie uszkodzeń mechanicznych.

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia Sklep Internetowy sklep.protecti.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy sklep.protecti.pl), w terminie do 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał zwrot towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany poprzez przelew.

6. Klient zwracający towar zobowiązany jest pokryć koszty transportu odsyłanego towaru.W miarę możliwości do zwracanego towaru Klient powinien załączyć dowód zakupu.

 

8. Internetowa Platforma ODR

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

2. Platforma ODR (Online Dispute Resolution) to punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych niniejszym rozporządzeniem. Jest interaktywną stroną internetową działąjącą od 15 lutego 2016r, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Platforma ODR, to serwis internetowy ułatwiący roztrzygnięcie sporu pomiędzy konsumentem i przedsięborcą przez niezależnego mediatora drogą on-line. Ma ona służyć zapewnieniu konsumentom możliwości dobrowolnego składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania.

4. Rozporządzenie ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.  Innymi słowy przepisy dotyczą wszystkich sprzedawców i konsumentów mających odpowiednio siedzibę lub miejsce zamieszkania ramach Unii Europejskiej.

 

9. Zwrot należności Klientom

1. Comdrev.pl Spółka z o.o. dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) Zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Zwrot należności nastąpi na:
a) rachunek bankowy Klienta
b) adres Klienta przekazem pocztowym

10. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Spółka. Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę odbywa się wyłącznie w celu realizacji umowy, chyba że Klient złoży dodatkowe oświadczenie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Spółkę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych

2. Dane kontaktowe Spółki znajdują się na pierwszej stronie niniejszego Regulaminu.

3. Spółka przetwarza dane wskazane przez Klientów podczas rejestracji, w tym uzupełnione w formularzu zamówienia, tj.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu i adres mail, a także numer rachunku bankowego w przypadku płatności przelewem

4. Spółka przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

 1. wykonywania świadczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);

  sprzedaży produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
 2. windykacji należności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 3. obroną przed roszczeniami Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 4. marketingu własnych usług i produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 5. obsługi reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)
 6. wystawiania faktur oraz przyjmowanie płatności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b i c RODO – realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego)
 7. realizacji próśb Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)
 8. kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – zgoda);
 9. przesłania informacji handlowej w zakresie usług i produktów na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną - zgoda).
 10. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Spółki, agenci i przedstawiciele handlowi Spółki, a także biuro rachunkowe oraz kurierzy.
 11. Okres przechowywania danych wynosi:
 12. w zakresie danych znajdujących się formularzu rejestracyjnym – przez okres rejestracji Konta w serwisie;
 13. w zakresie danych znajdujących się w formularzach zamówienia oraz innych nośnikach - przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami;
 14. w zakresie danych zawartych na fakturach/paragonach przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.
 15. Spółka zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.
 16. Klient w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach uprawniony jest do domagania się od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto Klient uprawniony jest do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych Usługi nie mogą być świadczone, a tym nie może dojść do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

11. Newsletter

1. Klient ma możliwość zapisania się na newsletter Sklepu Internetowego sklep.protecti.pl

2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy sklep.protecti.pl korespondencji drogą elektroniczną.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie sklep.protecti.pl i  wejściu na stronę Newslettera .


12. Postanowienia końcowe

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego sklep.protecti.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, co nie ma wpływu na treść praw nabytych przez Klienta.

Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez  Comdrev.pl Spółka z o.o., nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklep.protecti.pl zmienionego regulaminu.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl